Predskokan otrok – Stavoprojekt

music: Miroslav Tóth
cover & design: Lucia Tóthová
mix & master & photo: Miroslav Tóth

recorded: august 2023 (in the hotel room n. 308)
release: october 2023
label: tothem records

Predskokan otrok is an electronic experimental project by Miroslav Toth who creates a live performance by mixing forms of IDM, techno, glitch, drone ambient or generative music. The project was created as a vision of social experiment at techno events. It explored the question of who in the audience is a so-called „support act“ (predskokan) and who is a „slave“ (otrok).

„Stavoprojekt“ is created in collaboration with Lucia Tothova. The inspiration for the compositions came from Lucia’s research in archival materials of architecture in former Czechoslovakia. Visually, these drawings will not only become a template for the video mapping of the concert space, but will also influence the compositions themselves.

Predskokan otrok je elektronický experimentálny projekt skladateľa a saxofonistu Miroslava Tótha, ktorý vytvára živú performanciu zmiešanímpodôb IDM, techna, glitcha, drone ambientu alebo generatívnej hudby. Projekt vznikol ako vízia sociálneho experimentu na techno akciách. Skúmal otázku, kto v publiku je takzvaný „predskokan“ a kto „otrok“.

„Stavoprojekt“ vzniká v spolupráci s Luciou Tóthovou. Inšpiráciou pre skladby bol Luciin výskum v archívnych materiáloch architektúry v bývalom Československu. Vizuálne sa tieto výkresy stali nielen predlohou video mappingu koncertného priestoru, ale ovplyvnili aj samotné skladby.